CÁN BỘ NHÂN VIÊN

 

 

HOÀNG THỊ HẠNH
 MSTV:
Điện thoại: 0965653772
Chức danh: GĐ.KINH DOANH
Tình trạng: Hoạt động
NGUYỄN ÁNH SAO MAI
 MSTV: 666
Điện thoại: 0325009989
Chức danh: PT.KẾ TOÁN
Tình trạng: Hoạt động

 

CÁN BỘ NHÂN VIÊN

HOÀNG THỊ HẠNH
 MSTV:
Điện thoại: 0965653772
Chức danh: GĐ.KINH DOANH
Tình trạng: Hoạt động
NGUYỄN ÁNH SAO MAI
 MSTV: 666
Điện thoại: 0325009989
Chức danh: PT.KẾ TOÁN
Tình trạng: Hoạt động